Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami („VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu na web stránke – www.martila.sk

 

1) Predávajúci
Martila s. r. o.
Sídlo : Pivovarská 157/1, 985 59 Vidiná

IČO: 51 797 259

DIČ: 2120783181

IČ DPH: SK2120783181

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

Právna forma: Sro

Vložka číslo:  34623/S

Email: info@martila.sk

Telefónne číslo: 0904 331 608

 

2) Základné ustanovenia

Kupujúci – každá osoba, ktorá uzatvorí kúpnu zmluvu s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

Podnikateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia;  osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia; osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná v osobitnej evidencii

Kúpna zmluva – zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru od Predávajúceho, za ktorý sa Kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu, jej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP

Zmluvné strany – Predávajúci a Kupujúci

Orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   

 

Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetky v znení neskorších právnych predpisov.

 

Právne vzťahy Predávajúceho s Podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

 

Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje Spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

3) Predávaný tovar a poskytované služby

 

Tovar zobrazený v internetovom obchode je možné objednať výlučne online. Ceny sú uvedené v eurách, obsahujú zákonom predpísanú DPH a je v nich zahrnuté balné.


Predávajúci v internetovom obchode podrobne uvedie názov a popis tovaru, jeho cenu, prípadne zobrazí fotografiu tovaru a uvedie ďalšie informácie o tovare. Dekorácie a príslušenstvo používané pri produktoch sú ilustračné a nie sú súčasťou tovaru, pokiaľ to nie je pri tovare výslovne uvedené. 

 

4) Objednávka 

 

Objednávku možno vykonať bez registrácie alebo s registráciou Kupujúceho na internetovej stránke www.martila.sk

 

Objednávky budú spracované Predávajúcim v pracovných dňoch medzi 08:00 a 18:00 hodinou. Objednávka bude spracovaná do 24 hodín. 

 

Všeobecný termín plnenia je od 3 do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky a to v závislosti od toho, či sa tovar nachádza na sklade alebo nie. 

 

Ak sa Zmluvné strany nedohodli na čase plnenia, Predávajúci je povinný plniť zmluvu najneskôr do tridsiatich dní od prijatia objednávky Kupujúcim.

 

Registrácia

 

Pri registrácii je Kupujúci povinný uviesť údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, email, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov. Podnikateľ je povinný uviesť aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH. 

 

Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité v rámci vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

V prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo údajov inej osoby pri registrácii zo strany Kupujúceho je takto uzatvorená elektronická zmluva neplatná. Poskytovateľ vylučuje svoju zodpovednosť, ak Kupujúci využíva jeho služby v mene inej osoby alebo s použitím nepravdivých údajov.

 

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo za iné problémy a chyby, ktoré sú následkom chybne a/alebo nepresne zadaných údajov Kupujúcim.

 

Kupujúci sa po úspešnej  registrácii prihlási do internetového obchodu. 

 
Bez registrácie

Kupujúci sa bez predchádzajúcej registrácie prihlási do internetového obchodu.

 

Kupujúci umiestni vybraný/é tovar/-y do košíka a nastaví počet kusov tovaru/ov, ktorý/é chce zakúpiť. Kupujúci si môže kedykoľvek pozrieť obsah košíka kliknutím na ikonu „košík“. Ak Kupujúci chce umiestniť ďalší tovar do košíka, vyberie si tlačidlo „pokračovať v nákupe“. Ak už nemá záujem o zakúpenie ďalšieho tovaru, skontroluje tovar a počet kusov tovaru, ktoré chce zakúpiť. Kliknutím na ikonu „vymazať – X“ môže vymazať obsah košíka. Po ukončení nákupu sa obsah košíka automaticky aktualizuje. Kupujúci si následne vyberie dodaciu adresu, fakturačnú adresu, spôsob platby a dodania tovaru.

 

Po zadaní údajov môže Kupujúci odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať“, avšak predtým si môže ešte raz skontrolovať ním zadané údaje, prípadne môže objednávku zaslať spolu s poznámku alebo uviesť svoje ďalšie požiadavky v súvislosti s objednávkou a to aj prostredníctvom e-mailu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.

 

Kupujúci obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej objednávky elektronickou formou (e-mailom). Doručením potvrdenia Kupujúcemu vzniká právny vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. 

 

Ak Kupujúci neobdrží toto potvrdenie najneskôr do 48 hodín, v dôsledku systémovej chyby, nevznikne medzi Predávajúcim a Kupujúcim právny vzťah. Kupujúci je oprávnený o tomto informovať Predávajúceho a/alebo vyhotoviť novú objednávku. 

 

V prípade korektnej objednávky bude Kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný vhodný termín. Po tomto termíne si Predávajúci vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak predmetný tovar bol uvedený na stránku v dôsledku systémovej chyby, alebo ak cena tovaru bola medzičasom zmenená. Rovnako je Predávajúci oprávnený zrušiť objednávku, ak kontaktné údaje zákazníka nie sú správne alebo sú chybne vyplnené v objednávkovom formulári alebo ak požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu. O čom Kupujúceho bezodkladne informuje emailom. 

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od jej odoslania. Objednávku je možné stornovať výlučne emailom na adrese info@martila.sk. Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu rovnako prostredníctvom emailu.

 

 

5) Platobné a dodacie podmienky 

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode je konečná a záväzná pre Kupujúceho a Predávajúceho.

 

Spôsob platby

 Kupujúci môže vykonať úhradu za tovar zakúpený v internetovom obchode nasledovnými spôsobmi:

- prostredníctvom služby GoPay

- v hotovosti v prípade osobného odberu

- dobierka

 

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru Kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve Predávajúceho.

 

Spôsob doručenia 

Tovar bude doručený spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie:

- doručenie kuriérskou službou

- osobný odber na prevádzke nachádzajúcej sa na druhom poschodí v OD Prior, Novohradská 3, 984 01 Lučenec

- zásielkovňa

Poskytovateľ doručuje balíky na územie Slovenskej republiky a do zahraničia kuriérskou službou. Poskytovateľ doručuje do všetkých členských štátov EÚ.

 

Prepravné 

V prípade doručovacej adresy na  Slovensku: 

- v prípade objednávky pod 60,- Eur: 4,90,- Eur s DPH

- v prípade objednávky nad 60,- Eur: bezplatné

V prípade doručovacej adresy do iných členských štátov EÚ: 

- v prípade objednávky pod 90,- Eur: 9,90,- Eur s DPH

- v prípade objednávky nad 90,- Eur: bezplatné

 

Tovar bude doručený na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutom termíne, na adrese uvedenej v objednávke a uhradiť celkovú cenu, s ktorou bol oboznámený pri vyplňovaní objednávky.

 

Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim v momente, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednávky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za neúspešné doručenie tovaru alebo za jeho oneskorené doručenie v prípade, ak Kupujúci uviedol doručovaciu adresu nesprávne alebo nepresne.

 

Pri prevzatí tovaru od osoby zabezpečujúcej prepravu je Kupujúci povinný skontrolovať množstvo doručených balíkov s tovarom, ktorých počet je uvedený na adresnom štítku umiestnenom na balíku a v doručovacom hárku tejto osoby a neporušenosť obalu všetkých balíkov zásielky za prítomnosti tejto. 

 

Svojím podpisom na doručovacom hárku Kupujúci potvrdzuje správnosť množstva prebratých balíkov a ich neporušený obal. Pokiaľ je balík/-y viditeľne porušený/é, poškodený/é alebo zničený/é, resp. nekorešponduje množstvo prebratých balíkov, Kupujúci je povinný bez prevzatia balíka/-ov ihneď kontaktovať predávajúceho a s osobou zabezpečujúcou prepravu spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie obalu tovaru pri preprave nebudú Predávajúcim akceptované.

 

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru doručeného v neporušenom obale, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je Kupujúci povinný oznámiť emailom na adresu info@martila.sk do 24 hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

Zásielky sa doručujú v pracovných dňoch medzi 08:00 a 18:00 hodinou.

 

6) Právo na odstúpenie

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie znáša náklady na vrátenie tovaru Spotrebiteľ.

 

Odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči s označením všetkých údajov slúžiacich k identifikácii tovaru, Spotrebiteľa a Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený použiť formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. pred prevzatím tovaru.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe ním poverenej. Tovar je Spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, nepoužívaný, spolu s príslušenstvom, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť Spotrebiteľovi.

 

Tovar je Spotrebiteľ povinný vrátiť v stave a hodnote, v akom tovar prevzal a v primeranom balení tak, aby zásielka spĺňala prepravné podmienky zvoleného poskytovateľa prepravy a aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy. V takom prípade uplatňuje Spotrebiteľ náhradu škody za poškodenie tovaru u zvoleného poskytovateľa prepravy v zmysle platných reklamačných podmienok tohto prepravcu (odporúčame tovar poistiť). 

 

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa jeho osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre konkrétneho Spotrebiteľa.

 

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. 

 

Predávajúci je povinný vrátiť platby Spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, prípadne iným spôsobom ak sa na tom Spotrebiteľ s Predávajúcim dohodli a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ musí mať možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od Spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal Spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.  

 

Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu. 

7) Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 

Záručná doba pre fyzické osoby je 24 mesiacov. Pri použitých veciach je záručná doba pre fyzické osoby 12 mesiacov. 

 

Záruka za akosť pre právnické osoby je v trvaní 12 mesiacov. Pri použitých veciach je záruka za akosť pre právnické osoby 6 mesiacov. 

 

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady veci, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Na darčeky a výhry, ktoré Kupujúci dostane zadarmo, sa záruka nevzťahuje. 

 

Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv Kupujúci uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Uvedené lehoty sa nevzťahujú na podnikateľov a vybavenie ich reklamácie závisí od dohody s predávajúcim.

Kupujúci si môže právo na záručnú opravu uplatniť poštou na adrese: Martila s. r. o., Pivovarská 157/1, 985 59 Vidiná alebo prostredníctvom e-mailu: info@martila.sk

Predávajúci odporúča uplatnenie reklamácie zo strany Kupujúceho čo najskôr po jej zistení.

Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné uviesť údaje Kupujúceho, popis vady, doručiť Predávajúcemu kópiu dokladu o kúpe alebo iný doklad preukazujúci kúpu výrobku (výpis z účtu pri platbe kartou, záručný list, a iné) spolu s reklamovaným tovarom na adresu Predávajúceho. Tovar je možné reklamovať aj bez originálneho obalu. Podmienkou na začatie reklamačného konania je doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; ktorého náklady znáša predávajúci. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a táto bola zamietnutá, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Náklady odborného posúdenia predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi ihneď potvrdenie, ak to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov Predávajúceho a Spotrebiteľa uvedený popis vady a či Spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania a to: 

- odovzdaním opraveného výrobku, 

- výmenou výrobku, 

- vrátením kúpnej ceny výrobku, 

- vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, 

- písomná výzva na prevzatie plnenia v prípade zamietnutia reklamácie

- jej odôvodnené zamietnutie

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak si Kupujúci neprevezme tovar na základe doručenej výzvy na plnenie do 30 kalendárnych dní odo dňa poskytnutia informácie o ukončení reklamácie, napriek tomu, že informácia o ukončení vybavenia reklamácie mu bola riadne doručená a Kupujúci si vzhľadom na okolnosti tovar mohol prevziať, Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu za dané obdobie skladné 1,00 EUR/deň/ks.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, opotrebovaním, užívaním neprimeraným spôsobom alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

8) Riešenie sporov

Predávajúci a Kupujúci sa v prvom rade pokúsia vyriešiť spory vzniknuté medzi nimi zmiernou cestou.

Pokiaľ nebude možné spor vyriešiť podľa predchádzajúceho bodu, budú ho Zmluvné strany riešiť prostredníctvom príslušného všeobecného súdu Slovenskej republiky.

Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu a na subjekt alternatívneho riešenie sporov („ARS“) so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk

 

ARS sa vzťahuje len na spory, medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo ktoré súvisia so spotrebiteľskou zmluvou a ktorých hodnota prevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa úhradu nákladov a to jedine úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu a to maximálne do výšky 5,- Eur.

 

Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom ako Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má zato, že jeho práva boli porušené, je oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Pokiaľ Predávajúci žiadosť zamietne, resp. táto nebude vybavená v lehote 30 dní odo dňa doručenia Predávajúcemu, je Spotrebiteľ oprávnený  podať návrh na začatie ARS písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

 

Spotrebiteľ môže na návrh na začatie ARS využiť aj platformu RSO dostupnú na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

Dokument k stiahnutiu: Odstúpenie od zmluvy - formulár